Kultūrinės veiklos organizavimas

Studijų programos forma: nuolatinė (3 m.).

Kalba, kuria dėstomi studijų programos dalykai: studijos lietuvių kalba.

Kvalifikacinis laipsnis: suteikiamas aukštojo mokslo verslo vadybos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Kodėl verta rinktis šią studijų programą?

Studijų programa skirta rengti kultūrinę veiklą organizuojančius specialistus, mokančius numatyti kultūrinės veiklos ir raidos perspektyvas bei inovacijas, rengti kultūrinės veiklos projektus, organizuoti institucijos vidinę ir išorinę kultūrinę veiklą, užtikrinti kultūrinės veiklos kokybę, reklamuoti ir platinti kultūros produktus, valdyti ir kontroliuoti turimus materialinius ir finansinius išteklius.

Asmuo, baigęs Kultūrinės veiklos organizavo studijų programą, įvertins informacijos svarbą kultūrai, pasirinks galimus informacijos šaltinius, atrinks būtiniausią informaciją kultūrinės raidos tendencijų rinkos analizei, projektuos taikomuosius kultūrinės veiklos tyrimus, numatys jų taikymo praktines galimybes, įvertins kultūros verslo plėtros galimybes, sudarys sąlygas naujovių taikymui kultūros institucijų ir organizacijų veikloje, nustatys kultūrinės veiklos institucijoje arba organizacijoje būklę, įvertins strateginio planavimo svarbą kultūrinės veiklos institucijoje, parinks tinkamus sprendimus, žinos valstybės kultūros politiką ir teisinius aspektus, pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas, mokės atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su klientais, taisyklingai reikšti mintis. 

Dėmesys praktikai

Šioje studijų programoje daug dėmesio skiriama studentų praktiniam parengimui. Studijuojant studentai atlieka keturias praktikas: pažintinė, vadybinio darbo, profesinės veiklos ir baigiamoji praktika. Per praktikas įtvirtinami ir tobulinami kultūrinės veiklos organizavimo, projektų rengimo, kultūros produktų reklamos ir platinimo ir kiti gebėjimai.

Studentai, dalyvaujantys atrankoje studijuoti pagal Erasmus+ mainų programą, gali praktiką atlikti ir užsienyje.

Tarptautinės galimybės

Pažangūs studentai turi galimybes išvykti studijuoti ar atlikti praktiką pagal Erasmus mainų programą. Šiuo metu studijas realizuojančiame Humanitarinių studijų centre yra pasirašyta dvylika sutarčių, pagal kurias studentai turi galimybę studijuoti dešimtyje Europos Sąjungos šalių: Austrijoje, Belgijoje, Čekijoje, Danijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Lenkijoje, Portugalijoje, Suomijoje, Turkijoje ir Rumunijoje.

Studijų tęstinumo galimybės Lietuvoje ir užsienyje

Baigus Kultūrinės veiklos organizavimo studijų programą, studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo socialinių mokslų srities vadybos studijų kryties programas Lietuvos ir užsienio universitetuose.

Karjeros galimybės

Absolventai gali dirbti kultūrinės veiklos organizavimo specialistais kultūros centruose, laisvalaikio ir bendruomenių salėse, meniniuose susivienijimuose, koncertinėse organizacijose, teatruose, radijo ir televizijos studijose, agentūrose, kitose kultūros įstaigose, kurti savo verslą.

Studijų dalykai

Būsimieji kultūrinės veiklos organizavimo specialistai studijuoja bendruosius profesinius dalykus ir studijų krypties dalykus: Lietuvių kalbos ir rašto kultūrą, Darnųjį vystymąsi, Informacijos technologijas, Užsienio kalbą (anglų/prancūzų/vokiečių), Statistiką, Socialinę psichologiją, Verslo etiką ir dalykinę komunikaciją, Verslo teisę, Ekonomiką, Apskaitą ir finansus, Vadybos pagrindus, Kultūrinių paslaugų vadybą, Marketingą, Žmogiškųjų išteklių valdymą, Kultūros projektų valdymą, Kultūros istoriją, Kultūros politiką, Renginių organizavimą, Viešųjų ryšių pagrindus, Reklamos įvadą, Sociokultūrinės veiklos organizavimą, Estetiką, Laisvalaikio organizavimo formas.

Kita informacija:

Renkantis šią studijų programą, stojantieji turi puikią galimybę įvaldyti kultūrinės veiklos organizavimo specifiką.

Studijų programą vykdo: Kauno kolegijos Humanitarinių studijų centras. Nuolatinės studijos organizuojamos Kaune.

Pasidalinkite savo nuomone:

Turite pastebėjimų? Pasiūlymų?
Norite išsakyti savo nuomonę ar pranešti apie įvykį?
Rašykite mums.

CAPTCHA Image