Mokslo taikomoji veikla

Studijų centre vykdomos mokslinės taikomosios veiklos tikslas – atsižvelgiant į pokyčius darbo rinkoje ir darbo rinkos reikalavimus kelti profesinio rengimo ir studijų organizavimo proceso kokybę. Nuo 2010 metų mokslo taikomoji veikla studijų centre yra koordinuojama. Mokslo taikomąją veiklą fakultete koordinuoja mokslo taikomosios veiklos grupė. Grupę sudaro pirmaeilėse pareigose dirbantys docentai, mokslų daktarai, buvę docentai, kviestiniai lektoriai: doc. dr. R. Jasnauskaitė, N. Kuitienė (buvusi docentė iki 2010 m. birželio mėn.), doc. dr. L Kyburienė, lektoriai A. Pukienė ir N. Leikus. 

Studijų centre atliekami taikomieji tyrimai pagal šią tematiką:

  • Užsienio kalbų didaktika; ši sritis apima užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų) mokymo(si) problemų sprendimą.
  • Specialistų profesinio rengimo aktualijos; tyrėjų grupė siekia atsakyti į tokius klausimus: kaip parengti specialistus, gebančius sėkmingai integruotis į kintančią darbo rinką? Kokie yra dirbančių asmenų (darbuotojų ir specialistų) edukaciniai poreikiai?
  • Specialistų profesinėje veikloje kylančių problemų praktinis sprendimas; ši tematika išsiskiria tuo, kad turi tiesioginį socialinį užsakymą. Ją kursiniuose ir baigiamuosiuose darbuose plėtoja Socialinės pedagogikos studijų programos studentai. Jie tiria socialinio pedagogo ir kitų pedagogų veikloje aktualias problemas, pvz., įvairių socialinių – edukacinių problemų prevencija.

Pagrindinės mokslo taikomosios veiklos kryptys yra šios:

  1. Studijų programų tobulinimas – planuojami taikomieji tyrimai ir vykdoma jų rezultatų sklaida (mokslinė produkcija), siekiant gerinti studijų programas ir atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius.
  2. Užsakomoji veikla, kurią galima skirti į veiklą, turinčią finansinės naudos kolegijai ir veiklą, neturinčią finansinės naudos. Vykdant šią veiklą, teikiamos tokios edukacinės paslaugos:
  • organizuojamos tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos;
  • vykdomi įvairūs kvalifikacijos tobulinimo mokymai;
  • vykdoma leidybinė veikla;
  • teikiamos konsultacijos mokslo taikomosios veiklos vykdymo klausimais (konsultuojami fakulteto dėstytojai ir socialiniai partneriai);
  • teikiamos konsultacijos kvalifikacijos tobulinimo klausimais.

 

Pasidalinkite savo nuomone:

Turite pastebėjimų? Pasiūlymų?
Norite išsakyti savo nuomonę ar pranešti apie įvykį?
Rašykite mums.

CAPTCHA Image